Rooster

WOENSDAG
NV 80 Tijden 3x3 BASKETBAL PANNA KNOCK OUT SPEEDSOCCER FREERUNNING E-SPORT SKATEPARK
13:00 - 13:30 uur Inloop Inloop Inloop Inloop Inloop Inloop
13:30 - 16:30 uur CLINICS
3X3 BASKETBAL
CLINICS
PANNA KNOCK OUT
VRIJE TRAINING CLINICS
FREERUNNING
CLINICS
E-SPORT
CLINICS
SKATEPARK
16:30 - 17:30 uur NV80 TEAM TRAINING NV80 TEAM TRAINING NV80 TEAM TRAINING NV80 TEAM TRAINING NV80 TEAM TRAINING NV80 TEAM TRAINING
ZONDAG
NV 80 Tijden 3x3 BASKETBAL PANNA KNOCK OUT SPEEDSCOCCER FREERUNNING E-SPORT SKATEPARK
13:00 - 17:00 uur VRIJE TRAINING VRIJE TRAINING VRIJE TRAINING VRIJE TRAINING VRIJE TRAINING VRIJE TRAINING